ДП НДГ „Ювілейний”stamp

с. Бречківка

Полтавського району

Полтавської області

АКТ

виробничого випробування дії похідних 1,2,4-тріазол-З-тіону на клініко-біохімічний статус тварин

Ми, що нижче підписалися, доцент кафедри хірургії і акушерства Полтавської державної аграрної академії, кандидат ветеринарних наук Киричко Б.П., головний лікар ветеринарної медицини ДП НДГ „Ювілейний” Мисик О.Г., лікар ветеринарної медицини СТФ Манько С.В. склали даного акта про те, що в період з 21 листопада по 1 грудня 2006 року на свино­ товарній фермі ДП НДГ „Ювілейний” було проведене виробниче випробування дії похідних 1,2,4-тріазол-З-тіону (препарати ВГІК-79, ВПК-81, ВПК-107, ВПК-108, тіотриазолін) на клініко-біохімічний статус поросят.

З цією метою було сформовано 5 дослідних груп клінічно здорових тварин по 5 голів для кожного окремого препарату. Дослідним поросятам, після попередньої дегельмінтизації, внутрішньом’язово ін’єктували 1% водні розчини вказаних вище препаратів з інтервалом 72 години в дозі 1,0 мг/кг протягом 10 днів. До застосування препаратів, а також на третю і десяту добу відбирали кров для гематологічних і біохімічних досліджень. В крові визначали рівень гемоглобіну, а також кількість еритроцитів і лейкоцитів. У сироватці крові досліджували уміст загального білка, альбуміну, лужної фосфатази, аланін- і аспартатамінотрансфераз, лактатдегідрогенази, гама-глутамілтранспептидази, креатиніну, сечовини, глюкози, загального холестерину, тригліцеридів, амілази, білірубіну, фосфору, кальцію і С-реактивного білка.

Паралельно досліджувався клінічний статус тварин і їх загальний стан. В   результаті   проведених   досліджень   встановлено,   що   при парентеральному застосуванні означених вище препаратів основні клінічні параметри (температура, пульс, дихання) коливалися в межах фізіологічної норми, характерної для даного виду тварин.

Отримані результати гематологічних досліджень вказують на властивість випробовуваних препаратів стимулювати еритро- і лейкопоетичні функції з наростанням рівня гемоглобіну. В меншій мірі такою дією володіє тіотриазолін.

Аналіз біохімічних показників сироватки крові показує наростання кількості загального білка, рівень якого утримувався до десятої доби. Найсуттєвіша динаміка була зареєстрована при використанні препаратів ВПК-79, 81, 107 і 108. Про інтенсифікацію білкового обміну свідчить підвищення кількості креатиніну, найбільш виражене при використанні препаратів ВПК.

Підвищення інтенсивності білкового обміну супроводжується тенденцією до збільшення активності ферментів переамінування (аланінова і аспарагінова трансферази), а також лужної фосфатази.

Динаміка дещо підвищених спочатку показників лактатдегідрогенази і гама-глутамілтранспептидази свідчить про виражені гепатопротекторні властивості усіх випробовуваних препаратів.

Застосування препаратів, за виключенням тіотриазоліну, підвищувало інтенсивність вуглеводного обміну, про що свідчить тенденція до підвищення а-амілази. На це ж вказує і значне підвищення рівня глюкози.

Застосування препаратів суттєво не впливало на кількість загального холестерину, однак рівень тригліцеридів достовірно знижувався на десяту добу при використанні усіх препаратів. Також відмічалась тенденція до зниження у сироватці крові концентрації сечовини.

Рівень загального білірубіну, дещо підвищений на початку, знижувався під дією усіх застосованих препаратів.

Коливання умісту фосфору сироватки крові не були виражені, а рівень кальцію достовірно знижувався в усіх групах.

С-реактивний білок виявлявся в субклінічних інтервалах у 83% тварин, через три доби – у 25% і на десяту добу не реєструвався взагалі.

Висновок. Аналіз динаміки деяких біохімічних показників дозволяє виділити наступні позитивні моменти впливу випробовуваних препаратів на організм тварин: інтенсифікація білкового і вуглеводного обміну, які складають імуномоделюючу, антиоксидантну, гепатопротекторну і протизапальну дію. Окрім цього, застосування препаратів позитивно діє на динаміку гематологічних показників і не впливає на параметри клінічного стану.

 

Акт складено у трьох примірниках.

stamps2

 

Показники Препарати
ВПК-81 ВПК-107 ВПК-108 Тіотриазолін
Альбумін, г/л 29,3±0,84 29,0+2,10 26,7±1,26 26,0±2,10
Заг. білок, г/л 55,3±1,68 51,3±5,88 49,0±0,84 53,6±4,62
Лужн. фосфатаза, 354,7±70,16 540,0+112,60 551,0±71,80 705,0±96,63
од./мл
АлАТ, од./л 39,6±2,94 43,0±15,12 71,6±17,22 53,6=1=11,34
ЛДГ, од./л 1034,0±130,67 1039,6+140,3 1050,3±79,83 1212,3±40,75
АсАТ, од./л 26,0±2,52 31,7+4,20 51,6±16,38 44,6±8,82
ГГТП, од./л 71,7±13,02 83,6+37,4 83,6±25,63 73,3±23,10
Креатинін, 83,6±1,68 80,30+5,04 77,3±13,02 80,7±7,56
мкмоль/л
Сечовина, 4,6±0,50 4,3+0,25 4,13±1,47 2,76±0,54
ммоль/л 4,73±0,63 4,16+0,75 5,26±0,21
Глюкоза, ммоль/л 4,6±0,21
Холестерин, 3,4±0,37 3,4±0,34 3,43±0,42 2,86±0,12
ммоль/л 0,86±0,04 0,86±0,08 1,0±0,08
Триглицеридьі, 1,0±0,08
ммоль/л 3339,3+192,43 4699,0±506,30 4617,6±871,01 3779,3±514,28*
Амілаза, ед./л
Білірубін заг., 10,3±1,26 11,0±2,52 12,0±1,68 11,3±3,36
мкмоль/л 3,3+0,42 3,6±0,42 3,6±0,42 3,3±0,42
– прямий,
мкмоль/л 7,0+0,84 7,3±2,10 8,3±1,26 8,0±2,94
– непрямий,
мкмоль/л 2,03±0,12 3,03±0,63 2,56±0,63 2,76±0,21
Тимолова проба,
од. 1,27±0,16 1,05±0,22 1,19±0,18 1,31±0,28
Фосфор, ммоль/л
Кальцій, ммоль/л 2,41±0,15 2,45±0,09 2,36±0,10 2,52±0,10
С-реактивний 0,67 1,0 2,0 1,67
білок 1,12±0,02 1,32±0,22 1,20±0,13 0,94±0,09
Альб./глобул.
АсАТ/АлАТ 0,65+0,09 0,81±0,22 0,71±0,05 0,86±0,21

На 3-й день

 

Показники Препарати
ВПК-81 ВПК-107 ВПК-108 Тіотриазолін
Альбумін, г/л 28,3±2,52 31,3±0,42 26,3±0,42 27,6±0,84
Заг. білок, г/л 60,3±1,26* 66,0±5,46* 56,7±2,52** 59,3±2,52
Лужн. фосфатаза, 477,6±155,88 613,0±94,96 650,7±206,72 289,3±82,35
од./мл
АлАТ, од./л 47,3±1,68 48,0±6,30 49,7±6,30 41,3±3,36
ЛДГ, од./л 1022,0±118,90 1160,3±39,07 895,3±90,75 802,3±346,2
АсАТ, од./л 28,6±2,52 42,6±4,20 51,7± 12,18 42,0±10,08
ГГТП, од./л 103,6±30,25 99,3±52,94 101,3±58,82 56,6±5,46
Креатинін, 89,0±8,82 93,0±1,26* 83,4±7,26 82,3±2,52
мкмоль/л
Сечовина, 4,16±0,92 3,83±0,46 3,67±0,84 2,67±0,25
ммоль/л 7,36±1,80 7,03±1,0* 6,67±1,47
Глюкоза, ммоль/л 6,03±0,88
Холестерин, 3,93±0,12 4,2±0,21 4,0±0,16 3,56±0,12
ммоль/л 0,87±0,12 0,83±0,12 0,67±0,16
Триглицеридьі, 0,8±0,08
ммоль/л 3528,6±288,65 4595,0±571,85 4880,0±427,73 2623,6±130,67
Амілаза, ед./л
Білірубін заг., 7,0±0,84* 8,3±2,52 8,3±2,52 8,67±3,36
мкмоль/л 3,0±0,84 3,6±1,68 3,0±0,84 3,3±1,26
– прямий,
мкмоль/л 4,0±0** 4,7±0,84 5,3±1,68 5,3±2,10
– непрямий,
мкмоль/л 2,56±0,25 2,03±0,12 2,9±0,21 2,13±0,29
Тимолова проба,
од. 1,19±0,15 0,83±0,05 1,02±0,19 0,97±0,14
Фосфор, ммоль/л
Кальцій, ммоль/л 1,50±0,33* 1,56±0,22** 1,45±0,37* 1,21±0,15***
С-реактивний 2,3
білок 0,91±0,18 0,93±0,14 0,87±0,04 0,88±0,07
Альб./глобул.
АсАТ/АлАТ 0,60±0,02 0,91±0,18 1,06±0,30 1,01±0,23


На 10-й день

 

Показники Препарати
ВПК-81 ВПК-107 ВПК-108 Тіотриазолін
Альбумін, г/л 31,0±0,84 30,3±1,26 28,3±3,36 29,0± 1,26
Заг. білок, г/л 60,7±4,20 61,7±2,94 54,0±4,20 54,3±3,78
Лужн. фосфатаза, 521,0±55,46 500,0±134,03 680,3±211,76 803,67±113,02
од./мл
АлАТ, од./л 40,0±7,56 3 8,3± 15,12 41,67±6,72 51,7±0,42
ЛДГ, од./л 518,3±46,21 702,6±151,68 534,0±49,58 490,3±18,06
АсАТ, од./л 32,0±0,84 34,7±5,88 36,3±4,20 48,3±2,52
ГГТП, од./л 58,3± 15,12 43,3±10,08 45,3±13,44 53,7±3,78
Креатинін, 98,6±3,78** 86,7±1,68 80,3±8,40 78,3±2,10
мкмоль/л
Сечовина, 3,26±0,16* 2,50±0,25*** 4,43±0,84 3,23±0,29
ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л 5,86±0,67 4,20±0,50 4,7±1,38 5,27±0,79
Холестерин, 3,47±0,25 3,03±0,12 3,90±0,16 3,8±0,16
ммоль/л 0,56±0,04*** 0,40±0*** 0,67±0,04**
Триглицеридьі, 0,63±0,12*
ммоль/л 3792,6±276,8 4102,3±324,37 4354,0±932,3 3610,0±185,7
Амілаза, ед./л
Білірубін заг., 6,3±1,26* 7,0±0,84 7,0±0,84* 8,0±0,84
мкмоль/л 2,6±0,42 2,6±0,42 3,3±0,42 3,0±0,84
– прямий,
мкмоль/л 4,3±0,42 3,7±0,42** 5,0±0,84
– непрямий, 3,7±1,26*
мкмоль/л 2,83±0,25 2,7±0,46 2,1±0,21 2,4±0,80
Тимолова проба,
од. 2,85±0,80 2,68±0,48* 1,90±0,16* 1,94±0,14
Фосфор, ммоль/л
Кальцій, ммоль/л 1,90±0,59 1,23±0,05*** 1,36±0,26** 1,27±0,02***
С-реактивний
білок 1,06±0,11 0,97±0,02 1,1 ±0,09 1,15±0,06
Альб./глобул.
АсАТ/АлАТ 0,83±0,17 1,03±0,35 0,88±0,04 0,92±0,03